Het nieuwe raadsakkoord: sneller woningen bouwen, energiebesparing, geen verhoging belastingen

Foto: Studio Kaag en Braassem

GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM - Samen bouwen aan de toekomst van onze dorpen. Dat is de titel van het nieuwe raadsakkoord dat maandag unaniem is aangenomen door de gemeenteraad in Kaag en Braassem. Wat zijn de belangrijkste en meest opvallende punten uit het akkoord voor de periode van 2022 tot en met 2026?

Op verschillende thema's, zoals wonen, recreatie en duurzaamheid, is gezocht naar het standpunt waar in de gemeenteraad een meerderheid voor is. Zo moet voor het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad duidelijk zijn wat er in de aankomende vier jaar gedaan moet worden, en weten inwoners van de gemeente wat er staat te gebeuren.

Dat houdt overigens niet in dat alles in de komende vier jaar unaniem zal worden aangenomen in de raad. Bij besluitvorming is het aan raadsleden om al dan niet voor te stemmen. 'Het is eerder erop gericht om ruimte te geven aan het debat en elkaar scherp te houden, daarbij in gezamenlijkheid te blijven kijken naar wat het beste is voor de gemeente en haar inwoners. Dus handvatten voor het goede debat en ruimte voor tegenstellingen tussen de partijen', valt te lezen in het akkoord.

Bij alle thema's is een koers en opdracht geformuleerd, inclusief een gewenst tijdspad. Het nieuwe college van burgemeester en wethouders zal gevraagd worden om tot een Uitvoeringsagenda 2022-2026 te komen, waarin een haalbare planning voor de realisatie van verschillende onderwerpen zal komen te staan. Die agenda zal in het najaar richting de gemeenteraad gaan.

Raadsakkoord in vogelvlucht

Hieronder, per thema, belangrijke en opvallende punten die zijn opgenomen in het nieuwe raadsakkoord. Het volledige raadsakkoord is te vinden op de website van de gemeente Kaag en Braassem.

Wonen

 • meer en sneller realiseren van woningen ten opzichte van huidige planning
 • uitgangspunt 30% sociaal, 40% middensegment, 30% vrije sector
 • waar passend hogere bouw (appartementencomplexen) toegestaan
 • lobby richting provincie om bebouwing buiten bestaand stads- en dorpsgebied toe te staan

Participatie en communicatie

 • inwoners meer zeggenschap met initiatievenfonds, dorps- en burgerbegrotingen
 • passende en begrijpelijke communicatie voor alle inwoners
 • apart budget voor participatie, niet projectgebonden

Verkeersveiligheid, openbare ruimte

 • knelpuntanalyse maken op gebied van verkeersveiligheid
 • verbetering van verkeersveiligheid rond scholen en sportcomplexen
 • duurzaamheid en klimaatadaptatie integraal onderdeel van plannen openbare ruimte

Sociaal domein

 • kredietvoorstel realisatie Het Sportpad, inclusief afweging over aanvullende gemeentelijke bijdrage
 • zoektocht naar prikkelarme woonvormen (skaeve huse) met 'een transparant proces'
 • onderzoek hoe maatschappelijke doelstellingen bibliotheek Leimuiden behouden kunnen blijven

Recreatie

 • heffen van toeristenbelasting om te kunnen investeren in recreatie(voorzieningen)
 • tweede sluis in Roelofarendsveen in deze raadsperiode realiseren
 • structureel budget voor ontwikkelen van Kaag en Braassem als recreatiegemeente

Duurzaamheid

 • besparing en zuinigheid belangrijkste speerpunt duurzaamheidsbeleid
 • actief meewerken aan initiatieven om duurzame energie op te wekken, waarbij openheid Groene Hart gerespecteerd wordt
 • samen met agrariërs, natuurbeheerders en waterschap beperken van bodemdaling en veenerosie
 • bij herinrichting openbare ruimte worden meer bomen geplant

Land- en tuinbouw

 • meer ruimte voor boerenlandwinkel, zorgboerderij en/of bed & breakfast
 • verder inzetten op kenniscluster voor de tuinbouw
 • toekomstbestendigheid Geestweg/Floraweg en De Baan/Sotaweg in kaart brengen

Veiligheid

 • intensiveren van (integrale) controles op o.a. illegale bedrijvigheid, adresfraude en uitbuiting
 • verdergaande handhaving op ruimtelijke ordening, zoals permanente bewoning recreatiewoning

Regionale samenwerking

 • inzichtelijk maken met welke partijen wordt samengewerkt, inclusief sterkte-zwakte analyse en de maatschappelijke en financiële impact
 • motto 'lokaal waar het kan en samenwerken waar het moet of verstandig is'

Financiën

 • lokale belastingen en heffingen/leges in vier jaar tijd naar totaal kostendekkendheid brengen
 • geen verhoging van belastingen/heffingen, alleen indexering met inflatiecorrectie
 • meerjarenbegroting met structureel meer ruimte om ambities te kunnen betalen

Lees ook: Raadsakkoord Kaag en Braassem unaniem aangenomen, installatie wethouders in juni

advertentie advertentie