College Kaag en Braassem presenteert ontwerp programmabegroting 2023

KAAG EN BRAASSEM - Het college van gemeente Kaag en Braassem presenteert de Ontwerp Programmabegroting 2023 en de Meerjarenbegroting 2024-2026. Een meerjarenbegroting met positieve saldi voor de komende jaren.

Woensdag 19 oktober tijdens de context- en kadersavond is er een toelichting voor de raad. De raad bespreekt de begroting tijdens de visie- en adviesavond van 2 november. In de raadsvergadering van 7 november wordt de begroting vastgesteld.

De begroting 2023 is opgesteld in een periode vol uitdagingen. Na de intensieve coronaperiode met alle maatregelen en consequenties komen er weer andere uitdagingen op de gemeente af. 'De oorlog in Oekraïne met de grote vluchtelingenstroom en de stijgende inflatie zorgen voor onzekerheid', schrijft de gemeente. 'Tegelijkertijd kampen we met de klimaatcrisis die om een energietransitie vraagt en met de landelijke stikstofdiscussie met grote gevolgen voor de toekomst van de boeren. Uitdagingen waar we lokaal en regionaal aan willen bijdragen.'

Raadsakkoord

Op 30 mei stelde de nieuwe raad het Raadsakkoord "Samen bouwen aan de toekomst van onze dorpen" vast. Programmabegroting 2023 is dus de eerste begroting van een nieuwe raad en een nieuw college. In het Raadsakkoord is de opdracht aan het nieuwe college meegegeven om voor het eind van 2022 het Raadsakkoord uit te werken in een College Uitvoeringsprogramma (CPU). Deze opdracht in combinatie met het opstellen van een Programmabegroting leidt tot een bijzondere situatie. De Programmabegroting borduurt voort op besluiten van het vorige college. Tegelijkertijd werkt het college aan de doelstellingen van de nieuwe raad, zoals geschreven staat in het Raadsakkoord. 'Dit betekent dat een deel van de in de Programmabegroting opgenomen doelstellingen en taken niet meer worden uitgevoerd. Deze worden vervangen door doelstellingen uit het Raadsakkoord.'

Omdat de Programmabegroting voor 15 november naar de provincie Zuid-Holland moet worden gestuurd, kan de Programmabegroting 2023 niet meer aangepast worden aan de doelstelling van de nieuwe raad.

Positief beeld

De begroting schetst een positief beeld. Wethouder financiën Nick van Egmond: ‘We presenteren een mooie begroting, waarin nog ruimte is voor ontwikkelingen en voor de uitdagingen uit het Raadsakkoord. Ook met het wegvallen van de precarioheffing hebben we nog steeds een stevige financiële positie. Hiermee kunnen we risico’s opvangen en dat is prettig in deze soms onzekere tijden. Wel zijn er zorgen voor de periode na 2026, omdat de bijdrage vanuit het Rijk dan enorm terugloopt’.

Wettelijk verplicht

Ieder jaar stelt de gemeenteraad de begroting vast. De begroting heeft betrekking op een periode van vier jaar. Elk jaar wordt een nieuwe programmabegroting opgesteld en vastgesteld voor de komende vier jaar. Het vaststellen van de begroting is wettelijk verplicht. De begroting moet jaarlijks vóór 15 november ingediend zijn bij de provincie.

advertentie advertentie